Întrebări examen Proiectant sisteme de securitate -II

Ca și o continuare a postului de aici, expun în continuare restul de întrebări pe care le-am avut la examenul aferent cursului de proiectant sisteme de securitate:

B. Efracție
1. Ce măsuri atrag fapta de depășire a obiectului de activitate al societății?
a) Sancțiune contravențională
b) Suspendarea licenței
c) sancțiune contravențională și anularea licenței

2. Reacțiile sistemice pot fi:
a) negative (feedback);
b) pozitive;
c) negative sau/și pozitive în același timp.

3. Securitatea înseamnă:
a) calitate și funcționalitate;
b) siguranță și stabilitate procesuală;
c) combaterea infracțiunilor;

4. Analiza funcționării mecanismelor de securitate trebuie:
a) să fie precedată de analiza evenimentelor și a riscului;
b) să preceadă analiza de risc;
c) să preceadă analiza de evenimente.

5. Proiectarea corectă a unui mecanism de securitate:
a) trebuie să adapteze o soluție de securitate verificată practic;
b) trebuie să se bazeze pe determinarea valorilor de protejat;
c) caracteristicile de operaționalitate și riscurile, conform unei strategii de securitate.

6. Printre obiectivele securității informațiilor se regăsesc:
a) protejarea organizației de o paletă largă de pericole și amenințări interne și externe cu impact asupra securității informațiilor;
b) asigurarea continuității operațiunilor;
c) minimizarea pagubelor și maximizarea recuperării investițiilor și oportunităților de afaceri;
d) menținerea neștirbită a competivității, profitabilității, legalității, reputației și imaginii organizației;
e) a, b, c, d.

7. Tratarea riscurilor, ca etapă a procesului de management al riscurilor, se poate face prin una din opțiunile:
a) aplicarea măsurilor de control adecvate pentru reducerea riscurilor;
b) înțelegerea și acceptarea conștientă a riscurilor în măsura în care sunt satisfăcute politica organizațională și criteriile de acceptarea a riscului;
c) eliminarea riscului;
d) transferarea riscurilor asociate activității altor părți;
e) oricare dintre modalitățile de mai sus.

8. Care este standardul european de proiectare a centrelor de comandă?
a) SR EN 50134
b) SR EN ISO 11064:2003
c) SR EN 54

9. Care sunt funcțiile de bază ale unui sistem de protecție perimetrală?
a) Detecție, blocare, identificare intruziune
b) Detecție, control acces, supraveghere TVCI
c) Descurajare, detecție întârziere

10. Din punct de vedere juridic ce este efracția?
a) Infracțiune
b) Contravenție
c) Mod de operare folosit pentru comiterea unor infracțiuni

11. Ce se urmărește de către cei care intervin primii când iau la cunoștință despre producerea unei infracțiuni?
a) Victimele salvate, distrugerile să fie cât mai mici, prejudiciul recuperat în totalitate
b) Autorii infracțiunii să fie reținuți, identificarea martorilor oculari
c) Conservarea urmelor, raportarea imediată a evenimentului

12. Activitatea de standardizare este organizată atât la nivel național cât și regional și internațional. Care dintre organizațiile indicate mai jos sunt organizații europene de standardizare?
a) ISO
b) CEN
c) CEI

13. Asociația de Standardizare din România (ASRO), ca organism național de standardizare are, în conformitate cu Legea 355/2002, numeroase atribuții în ceea ce privește activitatea de standardizare. Care din atribuțiile de mai jos  sunt adevărate?
a) Elaborarea de normative în sprijinul Guvernului României
b) asigurarea informării firmelor și asociațiilor privind legislația generală
c) reprezentarea României în organizațiile internaționale și europene de standardizare

14. Comitetele tehnice de standardizare sunt entități fără personalitate juridică, organizate de organismul național de standardizare (ASRO), pe domenii de specialitate având ca membri specialiști din aceste domenii. Activitatea comitetelor tehnice de standardizare se desfășoară:
a) numai pe plan național;
b) atât pe plan național cât și european;
c) pe plan național, european și internațional.

15. Relevanța informațiilor referitoare la instalațiile electrice existente într-un obiectiv în elaborarea proiectului sistemului de securitate constă în:
a) stabilirea traseelor de cabluri;
b) stabilirea măsurilor de protecție la perturbații electro-magnetice;
c) evaluarea încărcării termice produse de echipamentele instalate.

16. Numărul de filtre de acces (turnicheți, porți de acces) amplasate la intrarea principală a unui obiectiv se dimensionează ținând cont de:
a) numărul de zile lucrătoare anual;
b) orarul de funcționare a mijloacelor de transport în comun;
c) numărul de angajați pe schimb.

17. Tipul filtrelor de acces utilizate (uși prevăzute cu dispozitive electro-magentice de închidere, turnicheți, porți batante, porți de acces rapide etc.) se selectează în funcție de:
a) specificațiile pompierilor;
b) capacitatea branșamentului;
c) concluziile analizei de risc evidențiate în specificațiile tehnico-operative.

18. Senzorii adresabili de efracție sunt:
a) compatibili cu toate tipurile de centrale anti-efracție;
b) compatibili de regulă numai cu unele centrale produse de același producător;
c) compatibili cu toate tipurile de centrale prevăzute cu magistrale de date.

19. Căderea de tensiune pe o pereche de conductoare cu rezistența de 10 ohmi/100 m/pereche având o lungime de 100 m străbătute de un curent de 150 mA este de:
a) 3 V;
b) 1,5 V;
c) 3000 mV.

20. Cerințele de proiectare specifice includ:
a) determinarea numărului camerelor și amplasamentul lor, pentru supravegherea zonelor sau obiectivelor stabilite;
b) proiectarea redundantă;
c) configurarea centrului de comandă.

21. Pentru determinarea nivelului de protecție la depuneri de gheața se folosește gradația:
a) IP;
b) NEMA;
c) ambele.

22. Pentru identificarea unei ținte, conform relației Pixel-per-Metru, trebuie ca ținta să ocupe cel puțin:
a) 130 Pix/m;
b) 70 Pix/m;
c) 200 Pix/m.

23. Capacitatea de stocare a unui sistem de înregistrare video depinde de:
a) numărul camerelor din sistem;
b) rezoluția imaginii;
c) numărul de imagini pe secundă.

24. Pentru un sistem video IP topologia de sistem se bazează pe:
a) o arhitectura centralizată de transmisie video folosind banda de semnal video compozit de 5 MHz;
b) o arhitectură distribuită și transmisie de semnale video complexe;
c) o arhitectura distribuită de rețea bazată pe protocoalele TCP/IP.

25. Clasele de siguranță a mijloacelor mecano-fizice folosite vor fi stabilite de:
a) poliție;
b) pompieri;
c) un laborator acreditat și autorizat, cu respectarea prevederilor standardelor românești și europene.

26. La stabilirea numărului de turnicheți se are în vedere dimensionarea fluxului de personal:
a) în perioadele de maxim, astfel încât să nu apară fenomenul de ștrangulare;
b) după categoriile sociale;
c) care lucrează schimbul de noapte.

27. La o mașină de transport valori, toate ușile de acces trebuie:
a) vopsite în gri;
b) prevăzute cu vitraje care să permită observarea eventualelor pericole;
c) deschise automat în caz de atac armat.

28. „Evaluarea riscului” reprezintă:
a) proces global care cuprinde identificarea riscului, analiza riscului și eliminarea riscului;
b) proces de descoperire, recunoaștere și descriere a riscurilor;
c) procesul de înțelegere a naturii riscului și de determinare a nivelului de risc.

29. În categoria „infrastructuri critice” sunt incluse:
a) sistemele de producere, transport și distribuție a energiei electrice;
b) mall-urile și hiper-magazinele;
c) obiectivele și instalațiile nucleare.

30. Pot fi considerate active organizaționale care sunt supuse riscurilor:
a) clădiri și instalații;
b)  reputația organizației;
c) informații confidențiale.

31. Constituie mijloace de control al riscurilor de securitate:
a) permiterea accesului public în clădire;
b) publicarea planurilor clădirii pe Facebook;
c) efectuarea periodică a unor teste de penetrare.

32. O specificație tehnico-operativă a sistemului tehnic de protecție și alarmare împotriva efracției include:
a) strategiile și acțiunile de securitate;
b) mediul de securitate;
c) specificațiile tehnice ale camerelor video.

33. Realizarea necorespunzătoare a legăturii la pământ pentru camera video și pentru echipamentul de preluare a semnalului video poate afecta negativ transmisia semnalului video prin cablul coaxial sau poate chiar distruge echipamentele. Rezolvarea constă în:
a) utilizarea unui conductor din cupru masiv cu izolația colorată verde-galben;
b) folosirea unei singure legături la pământ;
c) utilizarea unor sisteme de izolare galvanică cu optocuploare care separă electric cele două echipamente.

34. Rețelele electrice interioare ale sistemelor de securitate se vor realiza:
a) numai aparent;
b) numai îngropat;
c) în execuție îngropată sau aparentă, folosindu-se cabluri sau conductoare izolate, protejate sau neprotejate în tuburi sau plinte metalice sau din PVC.

35. Sursa de alimentare de bază a sistemelor de securitate preia energie:
a) din rețeaua electrică de joasă tensiune a sistemului energetic național;
b) de la un generator electric (grup motor termic – generator electric) destinat exclusiv acestui scop;
c) de la acumulatoare electrice destinate exclusiv acestui scop.

36. Acumulatorul funcționează în regim tampon dacă:
a) acumulatorul se încarcă de la sursa de bază cu un anumit curent, ori de câte ori tensiunea la bornele acumulatorului scade sub valoarea tensiunii sursei de bază;
b) acumulatorul se menține încărcat permanent și poate prelua instantaneu alimentarea sistemului de securitate;
c) rezistența internă a acumulatorului nu crește peste o valoare impusă.

37. Conform Legii nr. 10 din 1995 privind calitatea în construcții, executantul are o serie de obligații, dintre care menționăm:
a) să efectueze modificări ale proiectului la solicitarea beneficiarului în condițiile respectării prescripțiilor tehnice din domeniu;
b) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect;
c) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor.

38. Conform Hotărârii Guvernului nr 10101, emisă în anul 2004, structura minimă a sistemului de securitate pentru obiectivele comerciale trebuie să cuprindă:
a) subsistemul antiefracție;
b) subsistemul de control al accesului;
c) subsistemul de televiziune cu circuit închis.

39. La proiectarea unui sistem de supraveghere video trebuie avute în vedere criteriile următoare:
a) determinarea zonelor sau obiectelor care necesită supraveghere;
b) intervalul de timp mediu la care cel puțin o persoană se deplasează în zona supravegheată video;
c) determinarea numărului camerelor și amplasamentul lor.

40. Proiectarea unui sistem de securitate monitorizat, are influență asupra:
a) timpului propriu a sistemului de securitate;
b) timpului de efracție;
c) timpului de foc.

41. Care dintre următoarele alarme sunt considerate alarme la incendiu?
a) Alarmă termică
b) Armare rapidă
c) Alarmă inundație

42. Performanțele unui sistem de transmisie a alarmei sunt date de?
a) numărul de canale de comunicare;
b) timpul de transmisie a alarmelor;
c) disponibilitatea sistemului de transmisie.

43.Care dintre următoarele echipamente trebuie verificate zilnic la CMRA?
a) sistemul de securitate;
b) echipamentul de recepție;
c) echipamentele de comunicare internă sau externă.

44.Care este standardul care reglementează organizarea și funcționarea unui CMRA?
a) EN 50515
b) EN 50518
c) En 50136

45. Activitatea de monitorizare a implementării proiectului tehnic include următoarele activități:
a) asistenta pentru întocmirea de documente pentru licitații de lucrări;
b) asistența pentru alegerea furnizorilor de energie electrică;
c) asistență la evaluarea ofertelor.

46. Rolul întâlnirii „pre-licitație” este de:
a) a impune o anumită firmă de instalare;
b) a furniza informații cât mai puține pentru a stimula creativitatea ofertanților;
c) a oferi firmelor participante toate informațiile necesare pentru a face ofertele cât mai bine cu putință.

47. Ce legislație stă la baza elaborării devizului general:
a) Legea 333 din 2003;
b) Ordinul nr. 3 din 6 ianuarie 2011 emis de MAI;
c) Modelul cadru si Metodologia privind elaborarea devizului general aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 28/2008.

48. Obiectul de investiție este:
a) o parte a obiectivului de investiție, cu funcționalitate distinctă în cadrul acestuia;
b) o parte a devizului general;
c) o parte a devizului sintetic, cu funcționalitate primară în cadrul acestuia.

49. În cazul în care la elaborarea listelor de cantități pe articole de lucrări nu se utilizează articole concrete din indicatoarele de norme de deviz, proiectantul trebuie să facă o descriere cât mai clară a articolelor din listă. Articolele astfel stabilite trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
a) să corespundă unor categorii de lucrări distincte;
b) să reprezinte o activitate pentru care natura resurselor semnificative să fie omogenă;
c) să reprezinte o activitate a cărei desfășurare în timp să se facă cu continuitate, pe segmente tehnologice, astfel încât să fie evitate întreruperile determinate de necesitatea unei alte activități distincte.

50, Normele de deviz conțin:
a) consumul de manoperă necesar efectuării operațiilor care intervin în procesul tehnologic de executare a lucrărilor;
b) orele de utilaj, care reprezintă timpii de funcționare efectivă a utilajelor pentru executarea unei unități de lucrare;
c) extras de transporturi.

Articole asemanatoare:

Bogdan Turcanu

Bogdan Turcanu

9 thoughts on “Întrebări examen Proiectant sisteme de securitate -II

 1. Salut,

  Ai cumva intrebarile si de la Inginer sisteme de Securitate?
  Sau in mare sunt acoperite de acestea?

  Multumesc.

 2. Cine ma poate ajuta cu un model de proiect ,TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECŢIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES,va multumesc.

 3. Salut ,
  ma poate ajuta cineva cu un model de proiect ,TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECŢIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES.
  Va multumesc.

 4. Buna ziua,
  Ai cumva setul complet de de intrebari pentru proiectant sisteme de securitate?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.